regulamin-odkryj-w-sobie-projektanta | Akma Architekci

Regulamin konkursu

 Odkryj w sobie projektanta! – AKMA Architekci biuro projektowe Łukasz Maślerz

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest AKMA Architekci – biuro projektowe Łukasz Maślerz, ul. Kombatantów 4/6 ,Nowa Ruda, 57-402 , NIP:885 164 08 15
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/AKMAArchitekci (zwanej dalej“Fanpage”)

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 4. Konkurs trwa od  11.05.2021  do 6.06.2021 do godziny: 23:59
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu  7.06.202 . za pośrednictwem FanPage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega:
  1. Przedstawieniu najchętniej wybieranego miejsca do spędzania czasu wolnego oraz zaproponowanie miejsca gdzie można umieścić lamele oraz tynk dekoracyjny we wnętrzu i na zewnątrz. Przedstawione propozycje można składać w formie zdjęć, filmiku, komentarza w poście konkursowym „Odkryj w sobie projektanta”
 2. W konkursie zostanie wybranych dwóch  (2) zwycięzców.
 3. Organizator wyborze komentarz, który jego zdaniem jest najbardziej kreatywny W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku  lub

przez  adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest:
  1. dekoracja wnętrza – lamele ścienne typu soft, w kolorze Dąb Craft złoty. O wysokości do 2,70cm oraz szerokości do 60cm, do samodzielnego montażu
  2. tynk dekoracyjny – 7,5m2 tynku o efekcie betonu architektonicznego, do samodzielnego montażu
 1. Nagrodę można odebrać osobiście od organizatora,
 1. lamele – odebrać w terminie od  28.06 .2021
 2. tynk dekoracyjny – w terminie od 10.06.2021
 1. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 07.2021. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Wartość nagród nie przekracza 2000 PLN.